Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Apskaitos politikos dokumentai

1. Bendrosios nuostatos;
2. Sąskaitų planas;
3. Bendrieji apskaitos principai;
4. Apskaitos organizavimas;
5. Nematerialusis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas;
6. Ilgalaikis materialusis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas;
7. Atsargos bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
8. Finansinis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas;
9. Finansavimo sumos bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
10. Finansiniai įsipareigojimai bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
11. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
12. Atidėjiniai;
13. Veiklos nuoma;
14. Pajamos bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
15. Sąnaudos bei jų apskaitos tvarkos aprašas;
16. Sandoriai užsienio valiuta;
17. Turto nuvertėjimas;
18. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas;
19. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui;
20. Informacijos pagal segmentus pateikimas;
21. Apskaitos politikos keitimas;
22. Apskaitinių įverčių keitimas;
23. Apskaitos klaidų taisymas;
24. Finansinių ataskaitų rinkinys ir jo teikimas;
25. Darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas;
26. Darbuotojų drausminė atsakomybė;
27. Finansų kontrolės taisyklės;
28. Inventorizacijos vykdymo tvarkos aprašas;
29. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas;
30. Kuro normų nustatymo tvarkos aprašas;
31. Darbuotojų materialinė atsakomybė;
32. Apskaitos nebalansinėse sąskaitose tvarkos aprašas;
33. Tarnybinių telefonų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas;
34. Saugiųjų ir numeruotų blankų apskaita;
35. Darbuotojų skatinimo ir materialinės paramos nuostatai;
36. Paslaugų kainų nustatymo metodika;
37. Sąmatų sudarymo taisyklės;
38. Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas;
39. Beviltiškų skolų pripažinimo ir nurašymo tvarkos aprašas;
40. Mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašas;
41. Kompiuterių, techninių priemonių ir programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašas;
42. Bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas;
43. Asmeninių daiktų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašas;
44. Biologinio turto apskaitos tvarkos aprašas.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________