Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Apskaitos politikos dokumentai

Informacija atnaujinama

 

1. Bendrosios nuostatos
2. Sąskaitų planas
3. Bendrieji apskaitos principai
4. Apskaitos organizavimas
5. Nematerialusis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas
6. Ilgalaikis materialusis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas
7. Atsargos bei jų apskaitos tvarkos aprašas
8. Finansinis turtas bei jo apskaitos tvarkos aprašas
9. Finansavimo sumos bei jų apskaitos tvarkos aprašas
10. Finansiniai įsipareigojimai bei jų apskaitos tvarkos aprašas
11. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos bei jų apskaitos tvarkos aprašas
12. Atidėjiniai
13. Veiklos nuoma
14. Pajamos bei jų apskaitos tvarkos aprašas
15. Sąnaudos bei jų apskaitos tvarkos aprašas
16. Sandoriai užsienio valiuta
17. Turto nuvertėjimas
18. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
19. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
20. Informacijos pagal segmentus pateikimas
21. Apskaitos politikos keitimas
22. Apskaitinių įverčių keitimas
23. Apskaitos klaidų taisymas
24. Finansinių ataskaitų rinkinys ir jo teikimas
25. Darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas
26. Darbuotojų drausminė atsakomybė
27. Finansų kontrolės taisyklės
28. Inventorizacijos vykdymo tvarkos aprašas
29. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
30. Kuro normų nustatymo tvarkos aprašas
31. Darbuotojų materialinė atsakomybė
32. Apskaitos nebalansinėse sąskaitose tvarkos aprašas
33. Tarnybinių telefonų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
34. Saugiųjų ir numeruotų blankų apskaita
35. Darbuotojų skatinimo ir materialinės paramos nuostatai
36. Paslaugų kainų nustatymo metodika
37. Sąmatų sudarymo taisyklės
38. Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas
39. Beviltiškų skolų pripažinimo ir nurašymo tvarkos aprašas
40. Mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašas
41. Kompiuterių, techninių priemonių ir programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašas
42. Bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas
43. Asmeninių daiktų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašas
44. Biologinio turto apskaitos tvarkos aprašas

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 

SRF logo

Projektas „Aktyvi mokykla“

Veiklos planas

Projekto veiklų viešinimas 

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________