Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias mokinio galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija:

Rita Stančienė, vyr. socialinė pedagogė – komisijos pirmininkė 
Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja
Šarūnė Galinienė vyr. specialioji pedagogė, vyr. logopedė – komisijos sekretorė

Komisijos nariai:

Vilija Lupeikienė, socialinė pedagogė
Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Jasevičienė, psichologė
Julija Irena Šližienė, klasės vadovė 
Valentina Bružienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt