Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Jūsų parama mokyklai

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Kretingos  Marijono Daujoto progimnazijai, pervesdami 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mokyklai, yra labai svarbi, turtinant ugdymo procesą šiuolaikinėmis, reikšmingomis mokymo priemonėmis, atnaujinant mokymo aplinkas, vis labiau jas pritaikant mokinių poreikių tenkinimui, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512) (formos 4 versija) gyventojai gali pateikti tik individualiai.

Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti - atsiųsti ar atnešti - popieriniai Prašymai  FR0512 (formos 4 versija) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama.

VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

 Norėdami Kretingos  Marijono Daujoto progimnazijai skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais: 

  • ·Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).
  • ·Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti specialų formos FR0512 (4 versija) prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).

 

 Rekvizitai 2 proc. paramai: 

  • 1, 2, 3, 4 eilutės – Jūsų asmens duomenys
  • 5 eilutė – mokestinis laikotarpis
  • E1 (gavėjo tipas) – 2
  • E2 gavėjo identifikacijos Nr. (kodas) – 303382953
  • E3 mokesčio dalies paskirtis – M. Daujoto progimnazija
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentas) – 1 arba 2 (jeigu pravedate 1 proc. būtinai nurodykite kitą paramos gavėją, kuriam pravedate likusią dalį. Kitu atveju forma bus negaliojanti)
  • E5 mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pasirinkti metus
  • Asmuo pateikęs prašymą – parašas, vardas, pavardė

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

Rėmimo fondo lėšų panaudojimas

Mokyklos paramos lėšų panaudojimas

Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas (PATVIRTINTA mokyklos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V1-57)

 

 

 

 

Prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimas

Tėveliai, kurie teikia VMI metinę pajamų mokesčio deklaraciją (deklaruoja pajamas) kartu turi pateikti ir formą FR0512 (prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms), kitu atveju parama netenka galios.

Paslaugos pavadinimas

Paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pervedamos pajamų mokesčio dalies apskaičiavimas pagal pateiktus mokesčių mokėtojų prašymus.

Paslaugos gavėjai

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento pajamų mokesčio sumos politinėms partijoms.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau — Prašymas).
Gyventojas turi teisę pateikti Prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, o tikslinti — iki rugpjūčio 20 dienos. Prašyme skirti mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas, kuriame įrašyti pasirinkti vienetai, turintys teisę gauti paramą, ir (arba) politinės partijos; arba - du atskiri Prašymai, kurių viename būtų įrašyti tik vienetai, turintys teisę gauti paramą, o kitame — tik politinės partijos, jei gyventojas pageidauja dalį pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymai priimami elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Pajamų mokesčio dalį apskaičiuoja ir perveda Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą, teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais: 1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje; +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3085);

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 16-688; Žin., 2012, Nr. 24-1140).

Formą FR0512 (versija 02) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelyje įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis 2018

6S laukelyje įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 (kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą).

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas – 303382953.

E3 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas – Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00.

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2011 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyta 2015 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2012–2015 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Užpildytą prašymo formą įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių. Teikiantis pajamų deklaracija elektroniniu būdu, prašymo formą taip pat pateikite elektroniniu būdu.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 

-

Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________