Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Progimnazijos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis
Mokinių atstovai:
Živilė Bružaitė, 7c klasės mokinė;
Sandra Vaičiūtė, 7a klasės mokinė;
Ieva Valantaitė, 7d klasės mokinė;
Gita Maksvytytė, 8b klasės mokinė;
Justė Strainytė, 8b klasės mokinė.
 
Mokytojų atstovai:
Reda Petrulienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.
 
Tėvų komiteto atstovai:

Ričardas Kašėta, progimnazijos tarybos pirmininkas;
Reda Kasnauskė, progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja;
Algimantas Gedvilas, narys;
Andrius Neverauskas, narys;
Sandra Skersienė, narė;
Jurgita Tertelienė, narė.

Bendruomenės atstovas:
Elvyra Jurkienė, Marijono Daujoto progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

 

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________