Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Įsakymas „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymų keitimo pasikeitus mokyklos tipui“

 1. Ugdymo turinio planavimo tvarka, patvirtinta 2018 m. birželio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-82
 2.  Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 104;
 3. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 123;
 4. Mokinių sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-138;
 5. Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-138;
 6. Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. spalio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 153;
 7. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-117;
 8. Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2017 m. sausio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 10;
 9. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-138;
 10. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės, patvirtintos 2017 m. spalio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 161;
 11. Mokinių skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 67;
 12. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 131;
 13. Mokinio elgesio normos, patvirtintos 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-117;
 14. Mokinių elgesio ir lankomumo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 144;
 15. Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-129;
 16. Lygių galimybių politika, patvirtinta 2017 m. spalio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 153;
 17. Informacinių komunikacinių technologijų diegimo programa, patvirtinta 2016 m. rugsėjo 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-131;
 18. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. spalio 4 d. įsakymu direktoriaus Nr. V1 – 153;
 19. Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. lapkričio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 170;
 20. Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. spalio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 153;
 21. Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 – 175;
 22. Budinčios grupės tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-67;
 23. Biologinio turto apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-108;
 24. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-138;
 25. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2016 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 67;
 26. Turizmo renginių, išvykų, ekskursijų organizavimo tvarka, patvirtinta 2013 m. birželio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 84;
 27. Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. sausio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-12;
 28. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. kovo 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 42;
 29. Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1 – 110;
 30. Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-138.

Gerbiami tėveliai, prašome Jūsų susipažinti su „Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje tvarkos aprašo projektu“ (toliau – Aprašas) ir iki 2019 m. vasario 19 d. pateikti pasiūlymus dėl aprašo.

 Teikti pasiūlymus paspaudę nuorodą: Pasiūlymai.

Darbo apmokėjimo sistema

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Mokinių elgesio normos

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Vaikų sergančių lėtinėmis ligomis vaistų administravimo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Informac.technoligijų komunikacijų diegimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Budinčios grupės tvarka

Darbuotojų skatinimo tvarka

Mokinių skatinimo  tvarka

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo modelis

Kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo, techninių priemonių, programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašas

Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarka

Darbo tvarkos taisyklės

Mokyklinių autobusų naudojimo(-si) tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų instruktavimo ir mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos, klasių komplektavimo tvarka

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių, išvykų, ekskursijų organizavimo tvarkos

Atmintinė turizmo renginio vadovams

,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas'', patvirtinta mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-131

,,Ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas", patvirtinta mokyklos direktoriaus 2012 m. birželio12 d. įsakymu Nr. V1-210

"Mokinių elgesio ir lankomumo kontrolės tvarkos aprašas"

,,Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos", mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V1 – 155

Mokinių pasiekimų patikrinimo ir skirstymo į grupes pagal pasiekimų lygius tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų patikrinimo ir skirstymo į grupes pagal pasiekimų lygius tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Socialinės veiklos organizavimo veiklos aprašas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (kodas 303382953) skelbia atranką laisvai pareigybei užimti.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje:

Psichologo 1 etatas, neterminuota darbo sutartis – vidutinis psichologo atlyginimas apie 1200 eurų (nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį).

Reikalavimai:

Aukštasis psichologo išsilavinimas.

Darbo patirtis.

Reikalingi dokumentai:

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 2. Išsilavinimo dokumentai;
 3. Pažyma apie darbo stažą;
 4. Ir kiti dokumentai (kvalifikacijos).

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje iki 2019 m. gruodžio 4 d.

Apie atrankos laiką ir vietą bus informuota individualiai.

Telefonai pasiteiravimui:

Raštinė (mob.)– 8 657 16115

Direktorius (mob.) 8 657 16112

Archyvas

2018-2019 m. m.  Mokinių tarybos valdybos sudėtis:

 • Mokinių tarybos pirmininkė, atstovė Progimnazijos taryboje – Karolina Mažrimaitė, 8b kl.;
 • Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja, atstovė Progimnazijos taryboje – Klaudija Kartevičiūtė, 8b kl.;
 • Mokinių tarybos finansininkė, budėjimo koordinatorė, atstovė Progimnazijos taryboje – Saulė Kvasaitė, 8b kl.;
 • Atstovė Progimnazijos taryboje – Austėja Markvaldaitė, 8b kl.;
 • Atstovė Progimnazijos taryboje – Laura Žebrauskaitė, 8c kl.;
 • Mokinių tarybos koordinatorė – bibliotekininkė Irma Stanislauskienė.
MOKINIŲ TARYBOS, INICIATYVIŲ MOKINIŲ SAMBŪRIO NARIŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavardė, Vardas, pareigos

Klasė

1.

Kantaras Rokas, narys

5a

2.

Petreikytė Vesta, narė

5a

3.

Andrikaitytė Adriana, narė

5b

4.

Neverauskaitė Roberta, narė

5b

5.

Česnakaitė Emilija, narė

5c

6.

Endružytė Urtė, narė

5c

7.

Gaubė Ula, narė

5c

8.

Riaubaitė Rugilė, narė

5c

9.

Urbanaitytė Livija, narė

5c

10.

Joniuškis Ąžuolas, narys

6a

11.

Kniukštaitė Augustė, narė

6a

12.

Vaičiūtė Sandra, narė

6a

13.

Knystautaitė Deimantė, narė

6b

14.

Telšinskaitė Dena, narė

6b

15.

Zabitytė Gintarė, narė

6b

16.

Bružaitė Živilė, narė

6c

17.

Kupšytė Asta, narė

6c

18.

Tiškutė Aušra, narė

6c

19.

Bumbulis Ignas, narys

6d

20.

Valantaitė Ieva, narė

6d

21.

Bartkutė Adriana, narė

7a

22.

Daugintytė Samanta, narė

7a

23.

Šerpetytė Ieva, narė

7a

24.

Daukantaitė Kamilė, narė

7b

25.

Jucytė Milda, narė

7b

26.

Strainytė Justė, narė

7b

27.

Urniežiūtė Elija, narė

7b

28.

Žiobakaitė Sigita, narė

7b

29.

Lengvinas Danielius, narys

7c

30.

Rauka Lukas, narys

7c

31.

Stuopelytė Kamilė, narė

7c

32.

Gedgaudaitė Laura, narė

8a

33.

Petrikaitė Raminta, narė

8a

34.

Puotkalytė Enrika, narė

8a

35.

Kartevičiūtė Klaudija, MT pirmininkės pavaduotoja, atstovė Progimnazijos taryboje

8b

36.

Kvasaitė Saulė, MT finansininkė, atstovė Progimnazijos taryboje

8b

37.

Markvaldaitė Austėja, atstovė Progimnazijos taryboje

8b

38.

Mažrimaitė Karolina, MT pirmininkė, atstovė Progimnazijos taryboje

8b

39.

Naidyšinaitė Inesa, narė

8b

40.

Galdikaitė Justė, narė

8c

41.

Žebrauskaitė Laura, atstovė Progimnazijos taryboje

8c

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (kodas 303382953) skelbia atranką laisvai pareigybei užimti:

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje:
Pradinio ugdymo mokytojas, informacinių technologijų ugdymo programa pradinėse klasėse – 6 pamokos. Atlyginimas nustatomas atsižvelgiant kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginį darbo stažą.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas
Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________